Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme
24 Mayıs - 29 Mayıs 2021, Çevrim İçi

Amacımız

Değerli arkadaşlar;
TUBİTAK’ın 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında daha önce desteklenen ve başarıyla gerçekleştirilen bilimsel eğitim etkinliklerinin yaygın etkisinin artırılması amacıyla bu etkinliklerin 2021 yılında çevrim içi olarak yeniden düzenlenmesi için karar alınmıştır. Bu kapsamda, birincisini 21-25 Ocak 2019 taihinde yüzyüze olarak ikincisini ise 29 Mart - 3 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıp tezleri kapsamında başarı testi geliştirmek isteyen araştırmacılara yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz “Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme” eğitimine ikinci kez doğrudan destek verileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda eğitimimizin üçüncüsünü 24-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6 gün sürecek şekilde çevrim içi olarak tekrar gerçekleştireceğiz.
Alan eğitimi ve eğitim bilimleri kapsamında yürütülen çalışmalara konu olan özelliklerin hemen hepsi dolaylı ölçülebilen soyut yapılardır. Bu durum, söz konusu yapıları geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye imkân tanıyacak ölçme araçlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla gerek alan eğitimi gerekse eğitim bilimleri kapsamında çalışan araştırmacıların ölçme aracı geliştirme ve uyarlama konusundaki yeterlikleri oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak, ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda araştırmacılara destek olabilmek için çeşitli eğitimler düzenlenmekte ve bu amaçla başvurulabilecek kaynaklar hazırlanmaktadır. Ancak ölçme aracı geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili Türkçe alanyazında yer alan kaynaklar incelendiğinde bu kaynakların daha çok Likert tipi ölçek geliştirme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Benzer şekilde konu hakkında verilen eğitimler ağırlıklı olarak Likert tipi ölçek geliştirme/uyarlama sürecine odaklanmaktadır. Bu anlamda; doğrudan başarı testi geliştirme süreci ile ilgili bir eğitim düzenlenmesinin, alan eğitimi ve eğitim bilimleri alanında çalışan ve yaptıkları çalışmalarda başarı testi geliştirmeye, uygulamaya ve yorumlamaya ihtiyaç duyan araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu düşünce, başarı testi geliştirme sürecini ele alan bu bilimsel eğitim etkinliği için motivasyon kaynağı olmuştur. Etkinlik kapsamında çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testi hazırlama sürecinin farklı ölçme kuramlarına göre (klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramı) ve ölçülmesi hedeflen özelliğe uygun madde yazımından, test sonuçlarının puanlanması, analizi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasına kadar tüm yönleriyle ele alınması öngörülmektedir. Bu bakımdan etkinliğin araştırmacıların bilimsel gelişimlerine katkıda bulunması beklenmektedir.
Etkinliğin kapsamı, çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testlerinin geliştirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Test uyarlama süreci ise etkinlik kapsamına dâhil edilmemiştir. Çünkü Likert tipi ölçekler söz konusu olduğunda, araştırmacıların alanyazında doğrudan kendi amaçlarına hizmet edecek bir ölçme aracına rastlama olasılıkları yüksek olabilmekte ve buna bağlı olarak araştırmacılar bir ölçek geliştirmek yerine yurt dışında geliştirilmiş bir ölçeği Türk kültürüne uyarlama yoluna gidebilmektedir. Oysa herhangi bir araştırmacının alanyazında doğrudan kendi çalışmasında kullanabileceği bir başarı testine rastlama olasılığı daha düşüktür. Bundan dolayı; başarı testleri için ölçme aracı geliştirme, uyarlamaya göre çok daha fazla başvurulan bir süreç olmaktadır. Bu kapsamda proje eğitiminde, başarı testlerinin geliştirilmesine odaklanılacak ve test uyarlama süreci kapsam dışı tutulacaktır. Ayrıca, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme sürecinde en fazla başvurulan ölçme araçları çoktan seçmeli ve açık uçlu testler olduğundan, etkinlikte yalnızca bu iki ölçme aracı üzerinde durulacaktır. Son olarak, farklı ölçme kuramlarının birbirine göre üstünlük ve zayıflıklarının olduğu ve tercih edilecek ölçme kuramının duruma göre farklılaşabildiği dikkate alınarak eğitim kapsamında klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramının her üçüne de yer verilmesi planlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

Proje Ekibimiz

 • Proje Yürütücüsü

  Prof. Dr. Neşe GÜLER

  Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nden 1995 yılında lisans diplomasını aldı ve aynı yıl yüksek lisans sınavını kazanarak ... devamı

 • Prof. Dr. Nuri DOĞAN

  1968 yılında Çorum/Sungurlu’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’nın Mamak ilçesindeki farklı okullarda tamamlamıştır. ... devamı

 • Doç. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN

  2000-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü Fizik Öğretmenliği ... devamı

 • Doç. Dr. Mustafa İLHAN

  Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim ... devamı

 • Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER

  Lisans eğitimini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. ... devamı

 • Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL

  Lisans eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. ... devamı

 • Doç. Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK

  2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalından tezsiz yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN

  2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında “Standart Belirleme Yöntemlerinin Geçme Puanları Üzerine ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan ŞAHİN

  Lisans derecesini 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamlamıştır. ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem YURTÇU

  1989 yılında Malatya'da doğan Yurtçu, 2006-2010 yılları aralığında Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programından .... devamı

PROJE AFİŞİMİZ

Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme

ETKİNLİK PROGRAMIMIZ

24 Mayıs 2021 (Pazartesi)

Konu Süre Saat
Tanışma Etkinliği Prof. Dr. Neşe GÜLER 10 dk 08:50 - 09:00
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
Prof. Dr. Neşe GÜLER
45 dk
45 dk
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
Ölçmede Hata
Prof. Dr. Neşe GÜLER
45 dk 11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN
45 dk
45 dk
45 dk
13:00 - 14:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45

25 Mayıs 2021 (Salı)

Konu Süre Saat
Açık Uçlu Maddelerin Özellikleri, Yazımı ve Puanlanması
Prof. Dr. Nuri DOĞAN
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
Açık Uçlu Madde Grup Uygulamaları
Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER
45 dk 13:00 - 13:45
Çoktan Seçmeli Test Maddesi, Özellikleri ve Madde Yazımı
Doç. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN
45 dk
45 dk
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45

26 Mayıs 2021 (Çarşamba)

Konu Süre Saat
Açık Uçlu Madde Grup Uygulamaları
Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER
45 dk 09:00 - 09:45
Çoktan Seçmeli Madde Grup Uygulamaları
Doç. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN
45 dk
45 dk
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
Çoktan Seçmeli Test Hazırlama Süreci
Doç. Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
45 dk
45 dk
45 dk
13:00 - 13.45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45

27 Mayıs 2021 (Perşembe)

Konu Süre Saat
Klasik Test Kuramı (KTK), Başarı Testleri için KTK'da Geçerlik, Güvenirlik ve Madde Analizleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan ŞAHİN
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
KTK'da Güvenirlik ve Madde Analizleri (Çoktan Seçmeli Sorular)
Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL
45 dk 11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
KTK'da geçerlik ve güvenirlik analizleri (Açık Uçlu Sorular)
Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL
45 dk
45 dk
13:00 - 13.45
14:00 - 14:45

28 Mayıs 2021 (Cuma)

Konu Süre Saat
Madde Tepki Kuramı (MTK)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem YURTÇU
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
Çok Yüzeyli Rasch Modeli (ÇYRM)
Doç. Dr. Mustafa İLHAN
45 dk 11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
Açık Uçlu Testlerde Çok Yüzeyli Rasch Modeli (ÇYRM) Analizleri
Doç. Dr. Mustafa İLHAN
45 dk
45 dk
45 dk
13:00 - 13.45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45

29 Mayıs 2021 (Cumartesi)

Konu Süre Saat
Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Testlerde Genellenebilirlik Kuramı
Prof. Dr. Neşe GÜLER
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 11:45 - 13:00
Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Testlerde Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları
Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER
45 dk
45 dk
13:00 - 13.45
14:00 - 14:45

Her oturum arası 15 dk mola bulunmaktadır.

BAŞVURU

Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?
Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme
24 - 29 Mayıs 2021, Çevrim İçi

TÜBİTAK 2237-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesi üzere başvurulan ve 20 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme Projesi için katılımcıların seçiminde dikkate alınacak ölçütler aşağıda verilmektedir:


   • Doktora öğrencisi olmak,
   • Daha önce lisansüstü düzeyde temel istatistik içerikli en az bir dersi başarıyla tamamlamış olmak.

Yukarıda sıralanan hususlar katılımcı seçiminde temel ölçütler olarak dikkate alınacaktır. Başvuru sayısının eğitime alınacak kursiyer sayısı olan 20’yi aşması durumunda ise aşağıdaki ölçütlere göre bir seçim yapılacaktır:


   • Doktorada yeterlik sınavında başarılı olan, tez önerisi kabul edilmiş ve kabul edilen bu önerinin başarı testi geliştirme çalışması içeren katılımcılara öncelik verilecektir.
   • Katılımcıların seçiminde özellikle yeni kurulmuş üniversiteler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin farklı üniversitelerinde doktora eğitimlerine devam ediyor olmalarına özen gösterilecektir.
   • Katılımcıların eğitim bilimleri, sağlık bilimleri gibi farklı alanlardan olmasına özen gösterilecektir.
   • Katılımcıların seçiminde kadın-erkek katılımcı sayısının birbirine yakın olmasına özen gösterilecektir.

Etkinliğin web sayfasında verilen anket linki üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir.

Eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirileceğinden katılımcıların mutlaka bilgisayarları ile etkinliğe katılmaları gerekmektedir.

Başvuru için aşağıdaki linkte yer alan formu doldurunuz:

Başvuru Süresi Sona Ermiştir


KATILIMCI LİSTESİ

KATILIMCI LİSTESİ

Ad Soyad
Ayten Sengü Tosun
Burcu Sel
Burçin Irmak
Çiğdem Bayzat
Dilay Ekiz
Dinçkan Harput
Fatma Cebeci
Gizem Gülpınar
Gülistan Taş
Hasan Hüseyin Kul
Hasan Sevim
Kevser Özata
M. Emin Mısır
Mustafa Türkmenoğlu
Nil Aykol
Nilgün Mısır
Selda Ata Doğan
Sinan Özer
Şeyda Ferah Arslan
Tayfun Okur


İLETİŞİM


Telefon : 0505 5248124

E-posta: basaritesti@gmail.com